Personvernerklæring

Hvordan og når gjelder personvernerklæringen.
Denne personvernerklæringen gjelder for alle forretningsprosesser i Post & Reklameservice as og for alle Post & Reklameservice as sine nettsteder og domener (postrek.no)
Personvernerklæringen gir informasjon om behandling av personopplysninger som skjer som et ledd i Post & Reklameservice as sin behandling av personopplysninger som utføres på vegne av kundene våre, basert på deres instruksjoner (kunden som behandlingsansvarlig og Post & Reklameservice as som databehandler).

Hva er personopplysninger og spesielle kategorier av personopplysninger?
Personopplysninger er informasjon som kan identifisere deg som person, for eksempel en e-postadresse, gateadresse, telefonnummer eller lignende. Behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne utføre de tjenester våre kunder ønsker utført av oss.
Spesielle kategorier av data er en underkategori av personopplysninger, og kan omfatte informasjon om etnisk tilhørighet, opprinnelse, religion, økonomiske disponeringer, seksuell legning, medisinsk informasjon og helseopplysninger samt fagforeningsmedlemskap.
Vennligst ikke bruk Post & Reklameservice as sine tjenester hvis du ikke samtykker i hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

Hva slags personopplysninger innhenter og lagrer vi, og til hvilke formål?
Vi innhenter dine personlige opplysninger for å yte tjenester til deg og/eller motta tjenester fra deg.
Generelt samler Post & Reklameservice as inn personopplysninger direkte fra deg eller andre personer som er tilknyttet deg. Disse personene kan være en leder/kollega eller samarbeidspartner som du har valgt. Dersom du kjøper Post & Reklameservice as sine produkter eller tjenester via en slik samarbeidspartner, kan vi motta opplysninger om deg fra vår felles samarbeidspartner. Post & Reklameservice as opptrer også da som en databehandler. (se eget avsnitt).

Hvordan innhenter vi personopplysninger fra deg?
Vi innhenter personopplysning du gir oss elektronisk og på papir, inkludert informasjon gitt gjennom din bruk av våre nettsider; når vi leverer og administrerer tjenestene til deg; i løpet av telefonsamtaler med representanter for vår virksomhet; via annen korrespondanse (per brev eller elektronisk) som er skrevet av deg.
Hvis vi mottar personopplysninger om deg som vi ikke har bedt om, og som ikke er relevant for å kunne levere tjenestene våre eller motta tjenester fra deg, vil vi slette eller anonymisere denne informasjonen med mindre vi er juridisk pålagt å lagre den.

Post & Reklameservice as som databehandler
Post & Reklameservice as tilbyr mange forskjellige tjenester til kundene våre. De fleste av disse tjenestene innebærer behandling av kundedata, herunder personopplysninger. Formålet med behandlingen av personopplysningene bestemmes av kundene våre. Som betyr at kunden er databehandlingsansvarlig, Post & Reklameservice as er databehandler og Post & Reklameservice as behandler kun personopplysninger på vegne av deg som kunde. Forholdet mellom kunden som behandlingsansvarlig og Post & Reklameservice as som databehandler, reguleres av databehandleravtalen. Det er samme regelverk for papirbaserte personopplysninger, som for elektroniske personopplysninger.

Vi bruker også sporingsteknologi når du bruker Post & Reklameservice as sine nettsider og samhandler med oss per e-post for å optimalisere din opplevelse av Post & Reklameservice as sine nettsider. Vennligst se avsnittet nedenfor, som beskriver våre automatiske datainnsamlingsverktøy ved besøk på våre nettsider, for mer informasjon om hvordan disse teknologiene fungerer og dine rettigheter i denne sammenhengen.

Automatiske datainnsamlingsverktøy
Post & Reklameservice as bruker Google Analytics og Google AdWords.
Google Analytics: Denne informasjonskapselen gir oss mulighet til å se informasjon om brukerens aktiviteter på nettsider, inkludert, men ikke begrenset til sidevisninger, kilde og tid brukt på et nettsted. Ved hjelp av Google Analytics kan vi se hvilket innhold som er populært, og mindre populær.

Mer informasjon om Google Analytics, samt lenker til Googles personvernerklæring og et verktøy for å velge bort Google Analytics, finner du på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no

Google AdWords: Ved å bruke en Google AdWords-kode kan vi se hvilke sider som bidrar til at noen velger å sende inn et kontaktskjema. Dette gjør det mulig for oss å optimalisere vår annonsering på søkemotorer. Denne informasjonen identifiserer ikke enkeltpersoner.

Kundens og Post & Reklameservice as sine forpliktelser
Når du som kunde opptrer som behandlingsansvarlig, skal du i henhold til gjeldende personvernlovgivning, sørge for det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene. Et viktig aspekt ved kundens ansvar som behandlingsansvarlig, er å overholde informasjonsplikten overfor de registrerte personene.
Post & Reklameservice as er en naturlig del av ditt ansvar som behandlingsansvarlig i den forstand at Post & Reklameservice as sine tjenester er del av den behandlingen av personopplysninger som du må sikre at er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Når Post & Reklameservice as behandler personopplysninger på vegne av våre kunder, må vi derfor gjøre dette i samsvar med personvernlovgivningen som gjelder for databehandlere.
Kort sagt er både din og Post & Reklameservice as forpliktet til å samarbeide for å sikre personvernet til de registrerte personene.

Om kundekontakter og brukere
For å håndtere våre kunderelasjoner generelt, og for å oppfylle konkrete forpliktelser overfor kunder, trenger Post & Reklameservice as å behandle personopplysninger om deg i din rolle som kundekontakt eller bruker av en tjeneste. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er:

a) Gjennomføre salgs- og kontraktprosesser med Kunder og mulige Kunder
b) Gi Kunder og mulige Kunder tilbud om produkter og tjenester
c) Utføre leveranser i samsvar med avtaler som er inngått med deg eller Kunder
d) Tilby støtte til brukere av våre produkter og tjenester
e) Forbedre og utvikle kvaliteten, funksjonaliteten og brukeropplevelsen til produktene og tjenestene våre.
f) Oppdage, minimere og forhindre sikkerhetstrusler
g) Forebygge misbruk av våre produkter og tjenester
h) Behandle bestillinger, fakturering, betalinger og annen administrasjon

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger i henhold til de ovenfor angitte formålene i bokstav a) til h) er i hovedsak at Post & Reklameservice as mener å ha en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger til disse formålene fra et forretningsmessig perspektiv, og fordi vi mener at dette ikke utgjør et inngrep i din rett til et personvern.

Hvordan beskytter og lagrer Post & Reklameservice as dine personopplysninger

Slik beskytter vi personopplysningene dine
Post & Reklameservice as tar den tilliten du viser oss på alvor. Post & Reklameservice as er opptatt av å hindre uautorisert tilgang til og videreformidling av personopplysninger. Post & Reklameservice as skal sørge for at de personopplysningene vi behandler behandles konfidensielt, vi skal opprettholde integriteten til personopplysningene, samt sikre at de er tilgjengelige i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
Som en del av våre forpliktelser benytter vi organisatoriske, tekniske og fysiske prosedyrer og tiltak for å beskytte personopplysninger vi behandler, sett i lys av hvilken type informasjon og hvilken risiko du og våre Kunder utsettes for ved et eventuelt avvik. Vi tror på å bygge en sterk bedriftskultur, der respekt for og bevissthet rundt personvern blant våre ansatte er grunnleggende for å sikre lovlig behandling og beskyttelse av personopplysninger og data. Følgende tiltak er spesielt viktige i denne forbindelse:

Organisatoriske tiltak
•Det er obligatorisk for alle ansatte i Post & Reklameservice as å sette seg inn i den til en hver tid gjeldende personvernlovgivning.
•Det er obligatorisk i Post & Reklameservice as å foreta en løpende vurdering av risiko ved behandlingen av personopplysninger.
•Post & Reklameservice as benytter ikke underleverandører som behandler Kundens personopplysninger.

Tekniske tiltak
•Klassifisering av personopplysninger for å sikre at de sikkerhetstiltakene som implementeres står i forhold til vurderingen av risiko.
•Vurdere bruk av kryptering som risikoreduserende tiltak.
•Begrense tilgang til personopplysninger til de som trenger tilgang for å oppfylle plikter i henhold til tjenesteavtaler eller lovgivning
•Bruke systemer som oppdager, avhjelper, forhindrer og rapporterer personvern avvik.

Fysiske tiltak
•Våre servere er plassert og sikret på en måte som hindrer uvedkommende tilgang. Disse sikringstiltakene står i rimelig forhold til hvilken type informasjon og hvilken risiko du og våre øvrige kunder utsettes for, ved et eventuelt avvik

Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger
Post & Reklameservice as behandler dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet som du som kunde har beskrevet. Samtidig som vi tar hensyn til vårt felles behov for å kunne kvalitetssikre oppdraget som vi utfører, løse tvister, samt overholde juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lover. Dette betyr at Post & Reklameservice as kan beholde dine personopplysninger i en rimelig periode etter siste samhandling med oss.
Når personopplysningene vi har samlet inn ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet bak at de ble samlet inn, sletter vi dem. Dette vil normalt skje etter 2 måneder, men kan i spesielle tilfeller utvides til 6 måneder.

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, eller vil få tilgang til eller på annen måte korrigere personopplysningene dine, kan du kontakte POST & REKLAMESERVICE AS.
Postadresse: Fossegrenda 36, 7038 Trondheim.
Mailadresse: post@postrek.no
Telefon: 73 96 38 10